FANDOM


Dioga, (Dioga: 漢語) Ni longa at petê Dio-jaŋgatŗune, fie dinouf. Diogafe zetadiox - Diozeta ta Ni coŗ dotycoczeta, tanoudotyfe nìodi fie ninfe tanòcgosa bes. Dioga coj myjiga cu yiga Di nice. Nounio tŗi osao fie Θife Ni otaniŗ θioz Dioga nì niga. Myjiga at rimaosaofe Diogane ta ocaide cuni, yiga fie Guga, Uga, Xiaŋga, Gánga, Hakaga, Üéga cu Mìnga Si coŗuf at timufe asgane.

[專]

漢語