FANDOM


Domife Wonai

Reino de España

Espanamapa

Naiasfe asê

50'4030 tŗemetŗofe odio (pí 51 at osaone)

Ocadina

Madŗiŧdina

Nioca ox digaji

Kastiļaylêóndai

Nioca ox dina

Madŗiŧdina

Odigas

Deo 1

Otaniŗ

4054'8784 otauf (pí 32 at osaone)

Ga

Domiga

Zeta

Domizeta

Otacuz

Domiota

naife o

Dioca 12 o

Domife Wonai (Domiga: Reino de España), nidanzeta ta Dominai (España), ta Ni wòcaroidioxnai at rimisit Êuroasfe Oio-Sione, rimisit Ibêŗmioaisi cu Poŗtunai, aisiotaot cu Fŗanai cu Andonai rimat Deo-Nio, ocadina ta Madŗiŧdina. Trridosfe ròàisi coj Dioasmofe Balêaŗ-cuaoaisi, Oioyofe Ganaŗ-cuaoaisi, cu rima Afrràsfe Ŧêutadina cu Melildina bes. Naitatafe xeta at tŗidosne ta "ES" .

[專]西班牙王國。