FANDOM


Belai ta Xǜga (Latín) WikiGako(編輯)

Rima ta Ni wikidiox at rimat latín-fŗuafe Xǜgane.

¡Belai tav tu Ni xǜgafe osao!

Oca befe tiamuGako(編輯)

-

Cocofe gakoufGako(編輯)